Amsterdammers mogen hun huis verhuren tijdens de vakantie, maar de gemeente gaat streng toezien op het naleven van de regels die hierbij horen. Zo mag er geen sprake zijn van overlast, brandonveiligheid of een bedrijfsmatige verhuur van de woning. In sociale huurwoningen is zogeheten vakantieverhuur niet toegestaan. De gemeente en corporaties gaan streng controleren op …

Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland 11 maart 2013, LJN BZ5008  Krakers hebben een deel van een voormalig slachthuis gekraakt. De eigenaar vordert ontruiming omdat de huurder van het overige deel van het slachthuis in het pand veilingen van koelapparatuur wenst te houden. De ontruiming is in een eerder kort geding op 21 december 2012 toegewezen. Daarna heeft …

Rechtbank Middelburg, sector kanton, locatie Terneuzen, 11 januari 2012, LJN BW3212  De verhuurder verhuurt een woning/boerderij aan de huurder. De huurovereenkomst bevat een verbod op het uitbaten van prostitutie en een voorkeursrecht van koop. Partijen zijn bij het aangaan van de huurovereenkomst tevens een side-letter overeengekomen waarin staat dat het gehuurde mag worden gebruikt als …

Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage 20 februari 2013, LJN BZ1603  In dit kort geding vordert de eigenaar dat de (voormalig) huurder van zijn pand (een motorclub) dit pand ontruimt. Bij het clubgebouw van de motorclub hebben zich enkele (criminele) onregelmatigheden voorgedaan. Volgens de eigenaar (die zich baseert op politieonderzoek) maakt de (voormalig) huurder geen gebruik meer van …

Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, 5 september 2012, LJN BX 6998  In deze procedure vordert de verhuurder in kort geding ontruiming van het gehuurde vanwege faillissement van de huurder, die in het verleden betalingsachterstanden heeft doen ontstaan. De curatoren vorderen in reconventie dat de verhuurder voortzetting van de huur dient te gedogen totdat …

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 26 maart 2013, LJN BZ5712 De huurder huurt winkelruimte van de verhuurder. Er is meerdere malen sprake geweest van lekkages in het gehuurde. De huurder stelt dat dit te wijten is aan achterstallig onderhoud. De verhuurder betwist dit. De huurder vordert huurprijsvermindering en ontbinding van de huurovereenkomst. De verhuurder vordert – voor zover …

Gerechtshof ’s-Gravenhage 15 januari 2013, LJN BY8258  De verhuurder en de huurder zijn een samenwerkings- en huurovereenkomst aangegaan. Partijen hebben zich op de voet van art. 7:291 lid 3 BW tot de kantonrechter gewend met het verzoek om een afwijkend beding in de huurovereenkomst goed te keuren. Het afwijkend beding bepaalt onder meer dat de …

12