Er is een nieuwe circulaire van minister Blok inzake parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatsteun, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en de liberalisatiegrens 2014. Deze circulaire gaat per 1 januari 2014 in.

In deze circulaire gaat hij allereerst in op een tweetal wijzigingen die betrekking hebben op de berekening c.q. uitbetaling van de huurtoeslag:

 1. Verhoging AOW-leeftijd
 2. Een bankrekeningnummer/einde geclusterd betalen

Daarnaast komt de aanpassing van de inkomens- en huurgerelateerde parameters huurtoeslag over het tijdvak dat loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 aan de orde. Voor het vaststellen van de hoogte van de huurtoeslag is een groot aantal parameters van belang:

 1. maximum inkomensgrenzen;
 2. minimum-inkomensijkpunten en referentie-inkomensijkpunten;
 3. overige inkomensgerelateerde grenzen huurtoeslag (verzorgingssituatie);
 4. bijdrage minimum- en referentie-inkomen;
 5. normhuren, opslag en basishuren;
 6. parameters ten behoeve van de formule;
 7. huurgrenzen huurtoeslag (maximum huurgrenzen, aftoppingsgrenzen en kwaliteitskortingsgrens).

Naast de parameters huurtoeslag zijn ook de geïndexeerde inkomensgrenzen opgenomen voor de:

 1. staatssteunregeling voor toegelaten instellingen en de
 2. inkomensafhankelijke huurverhoging.

Ook is het toetsingsschema voor de vereenvoudigde verkoopregels voor verkoop van huurwoningen van toegelaten instellingen aangepast.

Tot slot is de liberalisatiegrens voor 2014 opgenomen. Per 1 januari 2014 bedraag deze EUR 699,48 per maand.

Circulaire

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *