Hoge Raad, 4 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:856

Op 4 oktober jl. heeft de Hoge Raad een beschikking van het Hof Amsterdam in de zaak Halfords / DELA bekrachtigd.

Volgens de Hoge Raad is een verzoek tot benoeming van een deskundige alleen ontvankelijk als de verzoekende partij stelt en bewijst dat er voor het indienen van het verzoekschrift overleg is geweest over de benoeming van een gezamenlijke deskundige en partijen daarover geen overeenstemming hebben bereikt.

Aan de inhoud van dit overleg, worden geen hoge eisen gesteld. Voldoende en ook noodzakelijk is dat serieus en zonder onnodige vertraging op een uitnodiging tot overleg of op voorstellen van de andere partij wordt ingegaan, zowel wat betreft de huurprijswijziging als wat betreft de eventuele benoeming van een deskundige. Worden partijen het daarover niet binnen redelijke tijd eens, of blijft een serieuze reactie (onnodig lang) uit, dan is er geen overeenstemming en kan het verzoek aan de rechter worden voorgelegd.

Op grond van art. 7:303 lid 4 BW is de rechter bevoegd een andere ingangsdatum voor de nieuwe huurprijs vast te stellen dan de dag waarop de in art. 7:303 lid 1 BW bedoelde vordering is ingesteld of het in art. 7:304 lid 2 BW bedoelde verzoek is ingediend. Het indienen van een verzoek tot benoeming van een deskundige dient er dus niet voor om veilig te stellen dat de gewijzigde huurprijs op een zo vroeg mogelijk tijdstip ingaat.

 

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *