Als een huurder failliet gaat en de curator de huurovereenkomst vervolgens opzegt, lijdt de verhuurder meestal leegstandschade. Dit betreft het gemis aan huurpenningen over de resterende contractduur na opzegging van de huurovereenkomst op grond van artikel 39 Fw. In het arrest Hansteen/Verwiel q.q. kwam opnieuw de vraag aan de orde of de verhuurder deze leegstandschade …

Huur kan in nagenoeg alle gevallen worden opgezegd met een aangetekende brief. Toch loopt de huurder het risico dat de huur niet geldt als tijdig opgezegd. Omdat een opzegging pas werking heeft als deze de wederpartij heeft bereikt (artikel 3:37 lid 3 BW), moet de verhuurder de brief hebben ontvangen. Een brief aangetekend verzenden, houdt nog …

Al weer enige tijd geleden, 22 december 2015, heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep uitspraak gedaan in het kort geding tussen V&D en de verhuurder van haar vestiging in Hengelo, Mondia, inzake betaling van de volledige huurpenningen en kosten, (ECLI:NL:GHARL:2015:9777). In eerste aanleg had de kort geding rechter van de Rechtbank Overijssel de vordering van Mondia toegewezen. In …

LS, Onlangs zijn Uitgeverij Den Hollander BV (Den Hollander) en Huurrechtspecialist.nl een samenwerkingsverband aangegaan. Den Hollander is onder meer uitgever van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte (TvHB), het meest gezaghebbende tijdschrift in Nederland op het gebied van huur en verhuur van bedrijfsruimte.  Het tijdschrift verschijnt elke twee maanden en bevat meerdere artikelen, jurisprudentie en actualiteiten over huurrecht …

Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, 5 september 2012, LJN BX 6998  In deze procedure vordert de verhuurder in kort geding ontruiming van het gehuurde vanwege faillissement van de huurder, die in het verleden betalingsachterstanden heeft doen ontstaan. De curatoren vorderen in reconventie dat de verhuurder voortzetting van de huur dient te gedogen totdat …

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 26 maart 2013, LJN BZ5712 De huurder huurt winkelruimte van de verhuurder. Er is meerdere malen sprake geweest van lekkages in het gehuurde. De huurder stelt dat dit te wijten is aan achterstallig onderhoud. De verhuurder betwist dit. De huurder vordert huurprijsvermindering en ontbinding van de huurovereenkomst. De verhuurder vordert – voor zover …

Gerechtshof ’s-Gravenhage 15 januari 2013, LJN BY8258  De verhuurder en de huurder zijn een samenwerkings- en huurovereenkomst aangegaan. Partijen hebben zich op de voet van art. 7:291 lid 3 BW tot de kantonrechter gewend met het verzoek om een afwijkend beding in de huurovereenkomst goed te keuren. Het afwijkend beding bepaalt onder meer dat de …